Blackbird Language School logo
Blackbird Language School large

O školi

Blackbird Language School sa ponosom ističe kvalitet nastave kao ključni faktor uspeha svojih polaznika. Stalno unapređenje kvaliteta nastave podrazumeva insitucionalno partnerstvo i saradnju sa vodećim nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Blackbird Language School je članica prestižnih asocijacija EAQUALS i YALS.

Kursevi

Kursevi su organizovani tako da odgovaraju potrebama i uzrastu polaznika na sledeći način:

  • kursevi za predškolce
  • kursevi za osnovce
  • kursevi za srednjoškolce
  • kursevi za odrasle
  • obuka zaposlenih

Kursevi za predškolce

Blackbird Language School smatra da je za decu koja počinju da uče strani jezik veoma važno da ovaj početak bude pravilno usklađen sa načinima na koji deca usvajaju nova znanja, njihovim interesovanjima i mogućnostima. Od prvih koraka u učenju jezika, gde nastava objedinjuje elemente igre, kreativnih aktivnosti, priče i pesama, deca ostvaruju napredak ka sponatnom i samostalnom korišćenju jezika.

Kurs Penny Lane Junior namenjen je najmlađim polaznicima koji stiču prva znanja u korišćenju stranog jezika. Oslanjajući se na udžbenike i nastavne materijale vodećih izdavača, program ima za cilj razvijanje osnova komunikativne kompetencije kod dece. Deca stiču slobodu izražavanja i razvijaju sopstvene strategije usvajanja drugog jezika.

Kursevi za osnovce

Fokus u učenju jezika tokom osnovne škole postepeno prelazi ka sve složenijim izazovima samostalnog i efikasnog korišćenja jezika. Uz naporedo usavršavanje jezičkih veština, polaznici proširuju oblasti u kojima uz sve veću sigurnost koriste strani jezik. Uz sve veću slobodu izražavanja, govornici stiču sve više sigurnosti u razumevanju složenih i apstraktnih koncepata, kao i osnovu za dalje napredovanje.

Ovaj kurs ima za cilj brz i efikasan napredak ka samostalnom korišćenju jezika.

Kursevi za srednjoškolce

Academic Focus je program koji omogućuje brz i konsolidovan napredak ka nivoima B2, C1 i C2 Zajedničkog evropskog okvira (CEFR – Common European Framework for Languages), sa osloncem na pojačanu dinamiku, intenzitet nastave i strategije razvoja jezičkih veština. Posebna karakteristika programa je obuhvatan i sistematičan napredak u okviru međunarodnih standarda akademskog korišćenja jezika na naprednim nivoima.

Razvijanjem jezičkih kompetencija, strategija učenja i konvencija korišćenja jezika, program Academic Focus omogućuje efektno vladanje jezikom na naprednim nivoima. Priprema i polaganje međunarodnih ispita predstavlja jedan od važnih ciljeva programa.

Kursevi za odrasle

Kursevi u okviru studio programa Blackbird Language School prilagođeni su individualnim potrebama polaznika, sa težištem na ubrzanom napretku u toku kraćeg vremenskog perioda. U zavisnosti od potreba polaznika, Studio program može biti usmeren na razvoj određene kompetencije ili pripreme za određeni ispit. Fleksiblnost programa je u funkciji efikasnog napretka i ogleda se u izboru materijala, dinamike nastave, rasporeda i posebnih elemenata metodike.

Pažljivim prilagođavanjem ciljeva nastave indidualnim potrebama polaznika, Studio kursevi omogućuju efikasan napredak u kratkom vremenskom roku. U zavisnosti od nivoa, krajnji cilj može biti savladavanje određenog nivoa u rasponu od A1 do C2 Zajedničkog evropskog okvira, priprema za Poslovnu komunikaciju, poslovno putovanje ili intervju, odnosno ubrzana priprema za ispit.

Obuka zaposlenih

Blackbird Language School pripremila je poslovni engleski namenjen polaznicima na naprednom B1+ ili B2 nivou Zajedničkog evropskog okvira, koji već poseduju upotrebno znanje engleskog jezika i nadograđuju ga u oblasti poslovnog engleskog. Obrađujući širok raspon tema i oblasti u okviru savremenog poslovanja, program pospešuje efektnu upotrebu jezika u okviru komunikativnih funkcija, uz odgovarajuće proširenje aktivnog vokabulara i razumevanje normi poslovne komunikacije.

Program ima za cilj sticanje sigurnosti, kao i razvoj vokabulara i komunikativnih kompetencija na nivou Nezavnisnog korisnika jezika u poslovnoj komunikaciji. Primenom modela poslovne komunikacije iz globalnog Korpusa, polaznici uzimaju aktivno učešće u interakciji i stiču dodatnu sigurnost u samostalnom i efektnom korišćenju jezika.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik početni / srednji / viši